top of page

Diagnóstico de Igualdade do noso centro

Presento, a modo de exemplo, o Diagnóstico de Igualdade que realicei no IES Eduardo Janeiro e as conclusións ás que cheguei unha vez obtidos os resultados.

Con motivo da aprobación do II Plan Estratéxico de Igualdade entre homes e mulleres, foi necesario realizar unha diagnose con perspectiva de xénero no centro e ver a situación da coeducación nel. Así mesmo, revisouse o Plan, Plans e Programas do Centro e o Plan de Igualdade do Centro en función dos resultados obtidos nel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pinchas no seguinte arquivo verás a situación do noso centro en relación coa perspectiva de xénero e as conclusións obtidas:

DESCARGA o "Diagnóstico IES EDUARDO JANEIRO.PDF"

CONCLUSIÓNS:

 

- No centro hai unha maior presenza feminina en moitos sectores: profesorado, cargos directivos, coordinadores, AMPA, Consello Escolar, persoal non docente e de servizos, alumnado delegado ou implicado na Biblioteca. No caso do alumnado, hai un maior número de alumnos e moitas máis incidencias en temas de convivencia.

- A linguaxe coeducativa utilízase na sinalización de dependencias e nos documentos do centro, pero cómpre mellorar nas notas informativas ou naquelas zonas comúns onde non se utilice correctamente nos sinais.

- Cabe sinalar que moitos dos documentos do centro están en proceso de revisión por mor da entrada en vigor da nova normativa, polo que se considera oportuno aproveitar a ocasión para introducir neles a perspectiva de xénero, incluído o orzamento do instituto. .

 

- En relación co uso da pista durante o recreo, segue a prevalecer a presenza masculina nela. Sería beneficioso crear xogos e técnicas mixtas que potencien a participación de todos os alumnos por igual.

 

- A maior participación nas actividades, seguimento da educación dos seus fillos, xunta directiva da AMPA e Consello Escolar é das nais. Entre as familias entrevistadas deféndese o concepto de igualdade na educación e que se fomenta na escola, pero é moi significativo observar que todas as entrevistas enviadas foron realizadas por nais ou encargados do seguimento do desenvolvemento educativo dos seus nenos.son maioritariamente eles.

 

- Un aspecto importante a destacar entre o alumnado é que a maior participación na asumición de responsabilidades, na implicación nelas e na obtención das mellores notas recae nas alumnas.

 

- O feito de que sexa o alumnado o que teña un maior número de incidencias en relación ás condutas fai necesario revisar tamén o Plan de Convivencia e introducir a perspectiva de xénero na resolución de conflitos.

 

- En relación á distribución das tarefas domésticas, aínda se observa como prevalecen os roles de xénero, relacionando a nai coa elaboración da comida e o pai co coidado do coche.

- A maioría do profesorado considera fundamental traballar a coeducación no centro, introdúceo na súa labor docente e consideran necesaria a formación nesta materia, non obstante, admiten non empregar unha linguaxe inclusiva, polo que se observa que é necesario. estase impondo con prudencia a nivel escrito, pero non a nivel oral.

- Tamén perciben que os maiores problemas de convivencia céntranse nos rapaces e que as nais asisten ás reunións de titoría, pero é preocupante observar a falta de concienciación do profesorado en relación á invisibilidade das mulleres nos libros de texto.

- Considérase moi positiva a implicación de boa parte do profesorado na planificación da dinámica das súas clases mediante a introdución da educación en valores para visibilizar o respecto e os dereitos do alumnado LGTBIQ.

 

- Resaltar a necesidade de seguir traballando a perspectiva de xénero entre toda a comunidade educativa, para acadar a igualdade real entre homes e mulleres.

 

 

 

 

 

PROPOSTAS XERAIS DE INTERVENCIÓN:

 

Respecto ao centro:

- Tratar de promover a Intervención na participación do centro, non só das nais, senón tamén dos pais. Propoñer obradoiros para iso e información a través de reunións de titorías.

 

- En relación coa convivencia, promover a intervención da xefatura de estudos, titores e titores e da persoa responsable do Plan de Igualdade na resolución de conflitos, especialmente cando na infracción entre en xogo a desigualdade entre sexos.

- Potenciar o uso da linguaxe inclusiva, non só a nivel escrito senón tamén a nivel oral. Etiquetas e documentos correctos que aínda non se puxeron en práctica.

 

- En relación co uso da Biblioteca, crear o recuncho coeducativo e fomentar a lectura de libros coeducativos, traballando conxuntamente cos distintos departamentos e co Plan de Igualdade, orientando nesta temática.

 

- Facer o orzamento do centro con perspectiva de xénero. Respecto ao profesorado: - Continuar co Plan de Acción Titorial con Perspectiva de Xénero, dedicando polo menos o 40% das titorías a temas relacionados coa coeducación, nas que o profesorado responsable do PDI, Orientación e dos especialistas en xénero que colaboran o noso Proxecto Educativo en Igualdade.

 

- Romper cos estereotipos de xénero, sobre todo cos que relacionan a idea das alumnas como máis estudosas e pasivas e a dos homes como máis activas e dinámicas. Interesante promover a idea de rapaces estudosos e mozas activas e dinámicas.

 

- Combinar diferentes actividades dos distintos plans e programas, unificando contidos nos mesmos

exercicio.

 

- Orientar ao profesorado e ao alumnado ao comezo do curso no uso da linguaxe inclusiva.

Respecto ao profesorado:

-Continuar co Plan de Acción Titorial con Perspectiva de Xénero, dedicando polo menos o 40% das sesións de titoría a temas relacionados coa coeducación, no que participen activamente o profesorado responsable do PDI, Orientación e especialistas en xénero que colaboran co noso Proxecto Educativo. sobre Igualdade.

 

- Romper cos estereotipos de xénero, sobre todo cos que relacionan a idea das alumnas como máis estudosas e pasivas e a dos homes como máis activas e dinámicas. Interesante promover a idea de rapaces estudosos e mozas activas e dinámicas.

 

- Unir diferentes actividades dos distintos plans e programas, unificando contidos nunha mesma actividade.

 

- Orientar ao profesorado ao comezo do curso no uso da linguaxe inclusiva.

Respecto ao alumnado:

 

- Seguir traballando a coeducación a través do Plan de Acción Titorial con perspectiva de Xénero, de xeito transversal a través de todas as materias, a conmemoración de actos, obradoiros e actividades coeducativas propostas polo PDI e a materia Cambios Sociais e Xénero.

 

- En canto ao uso da pista no recreo, fomentar os xogos cooperativos e os grupos mixtos, distintos daqueles nos que sexa imprescindible o uso do balón.

 

- Utilizar a Xunta de Delegados para tratar temas con perspectiva de xénero que poidan contribuír a mellorar a convivencia do centro.

Respecto ás familias:

- Seguir traballando e mantendo o Proxecto Coeducativo común entre a AMPA e o PDI.

 

- Propoñer obradoiros e accións formativas para educar fillas e fillos en igualdade, en relación co concello.

 

- Potenciar a intervención dos pais na participación do centro.

 

 

DIAGNÓSTICO DO PLAN DE CENTRO CON PERSPECTIVA DE XÉNERO  

IMG_0080.jpg
IMG_0079.jpg
IMG_0082.jpg
bottom of page