top of page

Plan de acción titorial con perspectiva de xénero

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CON PERSPECTIVA DE XÉNERO.

PARA.  ORIENTACIÓN PERSPECTIVA DE XÉNERO NA AULA

Este proxecto preténdese levar a cabo no noso  centro  o  Plan de acción titorial con perspectiva de xénero. Este desenvolverase conxuntamente co departamento de Orientación, o profesorado e a persoa   coordinadora responsable do Plan de Igualdade.

 

DESENVOLVEMENTO DO II PLAN ESTRATÉXICO PARA A IGUALDADE DE XÉNERO NA EDUCACIÓN 2016-2021.

 

DURANTE O CURSO 2020-2021.

  Actuacións específicas para integrar a perspectiva de xénero no Plan de Centro de acordo cos obxectivos establecidos

1)  No proxecto educativo, polo menos nos seguintes aspectos:

 • No uso dunha linguaxe non sexista e inclusiva na documentación do centro, recursos e materiais didácticos, carteis do centro, páxinas web, comunicación coas familias, etc.

 • En programas didácticos e propostas pedagóxicas.

 • No Plan de Convivencia.

 • No Plan de Acción de Orientación e Titoría.

 • No Plan de Formación do Profesorado.

 • Nos criterios de constitución de agrupacións de estudantes.

 • Nas actividades complementarias e extraescolares que se programen.

 • No Informe de Autoavaliación do Centro

 

Para a súa docencia nas titorías buscarase o desenvolvemento persoal e social do noso alumnado dende a perspectiva de xénero, educando emocionalmente e ampliando a competencia social mediante a empatía, a resolución de conflitos, a asertividade e a prevención contra a violencia de xénero e o acoso.

Para iso, a xefatura de coeducación realizará cinco unidades didácticas que se impartirán ao longo dos tres trimestres a todo o alumnado do centro.

 

As unidades didácticas que se desenvolverán serán:

 • Masculinidades iguais. I TRIMESTRE 2 sesións

 • A construción do amor positivo. II TRIMESTRE 2 ses.

 • Custodia Responsable. II TRIMESTRE 2 ses.

 • Visibilidade das mulleres. II / III TRIMESTRE 2 ses.

 • Todos os amores son iguais: O AMOR É AMOR III TRIMESTRE 2 ses.

 

eu  TRIMESTRE
 

- IGUALIDADES MASCULINAS.

Terá lugar no primeiro trimestre e parte das súas actividades coincidirán co Día Internacional contra a Violencia de Xénero, o 25 de novembro.  

Tres serán os obxectivos fundamentais que se buscarán acadar:

 

 1. A prevención da violencia de xénero e o acoso que esta produce                                                           esta lacra social

 2. A toma de conciencia da gravidade do problema, debido á súa pegada no                                                           adolescencia

 3. A importancia de acabar con este grave problema                                                           Masculinidades iguais.  DÚAS  SESIÓNS.

Serán necesarias polo menos dúas sesións para traballar o teu material. Ó mesmo tempo,  Este material servirá de apoio para  cada grupo do centro fai o seu  LEMA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO :

25 de novembro  

"Día Internacional contra a Violencia contra a Muller"

-Acto institucional
Debido ao protocolo que se debe adoptar no centro polo COVID 19, non se poderá realizar un acto institucional pero se establecerán unha serie de actuacións para
  a participación de toda a comunidade educativa. Aínda se salvará  un minuto de silencio na hora anterior  ao recreo para todas as vítimas desta lacra social. Será elaborado  un manifesto contra a violencia machista realizado polo alumnado de 4o ESO do Proxecto Igualdade de Xénero, outro polo profesorado e outro polo  AMPA, que se subirá á páxina web do centro.

- Lema contra a violencia de xénero en cada un dos cursos do centro , condenando este tipo de violencia. Estarán expostos na entrada do centro co fin de  que pode ser lido por toda a comunidade educativa. Esta actividade implica a todo o alumnado e realizarase coa colaboración do Plan de Igualdade,  Departamento de Orientación, DACE e o profesorado titor.  

- 1º,  2o  e 3o  A ESO elaborará  cartolinas, carteis contra a violencia  xénero  co lema:  “Denuncia a violencia contra as mulleres: CAMBIA O MUNDO”, que se exporá nas súas correspondentes aulas. En colaboración co Plan de Igualdade, o Departamento de Orientación e o profesorado de Cambios Sociais e de Xénero de 2o e 3o de  ESO.

- Exposición de carteis publicitarios  VIVIR SEN VIOLENCIA É UN DEREITO  dirixida a todos  cursos do Centro contra a violencia de xénero realizados polo alumnado do Proxecto de Igualdade de Xénero de 4o de Primaria  ESO, coordinado por dona Mercedes Sánchez. Esta exposición estará exposta na entrada do centro

                                                         

 

 

 

I II  TRIMESTRE

-  A CONSTRUCIÓN DO AMOR EN POSITIVO.

Terá lugar na primeira metade do segundo trimestre.  

Os obxectivos que se perseguen para cumprir esta unidade serán:

 1. Resignifica esta data, afastando o concepto de amor da idea comercial que temos del, co lema: “Iso non é amor. Amar é outra cousa"

 2. Analizar os mitos do amor romántico e lograr a súa desmitificación, afastando a idea de amor de conceptos como a posesión e os celos, que son o xerme da violencia de xénero na adolescencia.  DÚAS SESIÓNS.

-  CORRESPONSABILIDADE RESPONSABLE

Terá lugar na segunda metade do segundo trimestre, coincidindo parte das súas actividades coa celebración do  Día Internacional da Muller, 8 de marzo. DÚAS SESIÓNS.  

 

Os obxectivos a acadar con esta unidade serán:

 1. Saber o que entendemos por "Corresponsabilidade",

 2. Comprender a importancia do que supón e en que a distribución equitativa das tarefas domésticas e das parellas  familia.

 3. Establece as diferenzas entre "axudar" e "colaborar"

 4. Traballar para lograr a conciliación da vida familiar e laboral.

-  VISIBILIDADE DAS MULLERES

Desenvolverase ao longo do segundo trimestre e comezos do terceiro,  facendo coincidir parte das súas actividades coa celebración da  Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia, 11 de febreiro e Día Internacional da Muller, 8 de marzo. DÚAS SESIÓNS.  

 

Os obxectivos a acadar con esta unidade serán:

 1. Visibilizar o papel da muller na historia.

 2. Celebrar o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia (11 de febreiro)

 3. Localizar referencias femininas de todas as áreas curriculares  que non están nos libros de texto.

I III TRIMESTRE

-  TODOS OS AMORES SON IGUAIS

Terá lugar na segunda metade do terceiro  trimestre, facendo coincidir parte das súas actividades coa celebración do  Día Internacional contra  LGTBIfobia, 17  Maio e o Día Internacional das Familias.  

 

Os obxectivos que se perseguen para cumprir esta unidade serán:

 

 1. Facer visible o colectivo LGTBIQ.

 2. Comprender a importancia do que significa respectar as distintas orientacións sexuais.

 3. Establece as diferenzas entre transexualidade e travestismo

 4. O dereito á identidade sexual

 5. Diversidade familiar

Finalmente:

 • Estas unidades serán elaboradas pola persoa responsable do Plan de Igualdade. Para calquera dúbida, estará a disposición do profesorado  titor.

 • Despois de envialos, puntuaranse os puntos básicos do traballo coeducativo.

 • Presentaranse ao profesorado  nos horarios de reunións correspondentes  a establecer co Departamento de Orientación.

 • O responsable do PDI enviaraos por correo electrónico ou INTRANET  en formato pdf.

 • Todas as unidades conterán material audiovisual, con ligazóns a Internet.

MERCEDES SÁNCHEZ VICO. Plan de Igualdade 2020/21

foto_coeducación_centro.JPG
Antigua estatua con máscara
bottom of page