top of page

Bases do concurso de microrrelatos coeducativos  

"ROMPANDO TETOS DE VIDRO" VI EDICIÓN.

ORGANIZA : PROXECTO EDUCATIVO DE IGUALDADE DE XÉNERO A TRAVÉS DA IMAXE DO IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. XUNTA DE ANDALUCÍA. CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN. CURS0: 2020/21.

SUBVENCIÓNS : FDAPA.

COLABORA : DELEGACIÓN DE ENSINO DE MÁLAGA

1.-Temática :  PREVENCIÓN E LOITA  CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.

2.-  Participantes :  Poderán participar  todo o alumnado de ESO, bacharelato e ciclos que o desexen,  DOS CENTROS PÚBLICOS E  CONCERTADO DEPENDENTES DA DELEGACIÓN DE ENSINO DE  MALAGA. Só se poderá presentar un traballo por participante. A participación no concurso será gratuíta e implica a aceptación destas bases. Incumprimento  calquera das bases dará lugar á exclusión do usuario desta  competencia. Os datos serán revisados en  finalizar o concurso quedando invalidados os que se comprobe que son incorrectos ou  que non son auténticos.

3.-  Formato : As obras terán  a  extensión máxima  dende  15 liñas  (sen  contar o título, que terá que figurar no texto presentado), escrito en  castelán, en  Tamaño de letra Arial 12  (Formato Word). Só se admitirá  unha obra por participante.

Pedimos que no momento de  enche o  forma  cos teus datos faino  levan os signos de acentuación adecuados e están escritos correctamente,  ortograficamente dun xeito moi claro, é  é dicir, que os nomes dos participantes comecen en maiúscula.

4.-  Forma de presentación : Envío  1) o  historia en ficheiro PDF xunto con 2) o formulario  iso  Os interesados atoparán ao final das bases deste concurso, o seguinte enderezo de  correo:  igualdadegeneroenred@gmail.com  , indicando en  materia: CONCURSO GEMA OTERO máis o  Nome do alumno participante.

IMG_4026.jpg

5.- Quedará excluído  calquera traballo que fose premiado noutro certame ou certame. Tampouco se admitirán aquelas historias que se centren única e exclusivamente na violencia física ou a xustifiquen con factores como, por exemplo, o alcoholismo do maltratador ou que non identifiquen correctamente o que entendemos como violencia de xénero.

6.- Prazo de presentación : os traballos poderán enviarse do 1 ao 22 de FEBREIRO de 2021 ao enderezo electrónico indicado anteriormente.

7.- O xurado  Estará integrado por especialistas en igualdade e xénero e literatura vinculados a O PROXECTO EDUCATIVO DE IGUALDADE DE XÉNERO A TRAVÉS DA IMAXE. Os gañadores anunciaranse publicamente (o 8 DE MARZO de 2021 na web e de forma privada (todas as persoas seleccionadas recibirán un correo electrónico e unha chamada telefónica coa información adecuada, polo que comprobe o cartafol de spam/spam para asegurarse diso) tamén informando ao consello do centro educativo ao que pertenza o alumno participante.

www.coeducandoenred.com

 

NOTA INFORMATIVA : Dado que algúns dos nosos participantes poden recibir os correos electrónicos dos resultados dos concursos no seu correo lixo/lixo, recomendámosche que anotes a data de fallo do concurso - 8 de marzo de 2021 - na túa axenda, teléfono móbil, calendario... para que poidades consultar os resultados na nosa web ou a través dos correos informativos que lle enviaremos (COMPROBANDO A BAXA DE ENTRADA E A BANDEJA DE CORREOS NON DESEXADOS/SPAM

 

8.- A decisión do xurado será inapelable.

 

9.- Premios: os microrrelatos seleccionados publicaranse na WEB DO PROXECTO EDUCATIVO DE IGUALDADE DE XÉNERO A TRAVÉS DA IMAXE E NO SEU FACEBOOK DE IGUALDADE. O primeiro autor do relato gañador recibirá un cheque por un valor económico de 200 euros, o segundo seleccionado por 150 euros e o terceiro por 100 euros.

Ademais, todas elas recibirán unha mención honorífica do PROXECTO EDUCATIVO EN IGUALDADE DE XÉNERO, da FDAPA e da DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTES DE MÁLAGA. O resto dos contos seleccionados pasarán a formar parte dunha antoloxía que tamén se publicará na rede.

A entrega de premios terá lugar a partir do 12 de marzo de 2021 ás 12.00 horas da mañá, sendo  presentan as Personalidades Docentes e da FDAPA, máis os membros do Xurado, encargados de entregalos. O recinto será na capital malagueña, quedando por determinar o salón de actos no que se desenvolverá este acto.

10.-Os participantes son responsables do cumprimento das disposicións legais vixentes en materia de propiedade intelectual e do dereito á súa propia imaxe , declarando, responsablemente, que a difusión ou reprodución da obra no marco deste certame non lesionará nin prexudicará ningún dereito do participante ou terceiros.

11.- CLÁUSULA INFORMATIVA

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os datos persoais facilitados serán tratados coa finalidade de participar no concurso, así como informar, por correo electrónico ou ordinario, de futuras actividades organizadas polo PROXECTO EDUCATIVO DE IGUALDADE DE XÉNERO A TRAVÉS DA IMAXE, salvo que se indique o contrario ao solicitar a participación. Non obstante, O PROXECTO EDUCATIVO DE IGUALDADE DE XÉNERO A TRAVÉS DA IMAXE sempre poderá facer públicos os traballos presentados, indicando o nome do seu autor.

As persoas participantes poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición recoñecidos pola LOPD comunicándoo por escrito ao enderezo do Proxecto Educativo en Igualdade de Xénero, IES Eduardo Janeiro, rúa Los enebros, s/n, 29640, Fuengirola (Málaga). e adxuntando na súa solicitude, unha copia do seu DNI ou outro documento de identidade adecuado, e indicando "Protección de datos" ou a través do correo electrónico equalitygeneroenred@gmail.com

 

12.-A interpretación destas bases e a solución das dúbidas que puidese suscitar a súa aplicación corresponderalle ao Xurado designado polo PROXECTO EDUCATIVO EN IGUALDADE DE XÉNERO A TRAVÉS DA IMAXE do IES Eduardo Janeiro de Fuengirola.

13.-Aceptación das bases : A participación no Concurso implica a plena aceptación.

En Fuengirola, 8 de xaneiro de 2021

 

Mercedes Sánchez Vico,


Coordinadora do Proxecto Educativo para a Igualdade de Xénero.

IMG_4027.jpg
bottom of page