top of page

Proxecto de Igualdade de Xénero a través da Imaxe. Curso 2021/22

​​

  Suxeito de creación propia Proxecto Educativo en Igualdade de Xénero a través da Imaxe  para 4o ESO.

TEMA 1. SEXO / XÉNERO:

Se fai clic na icona PDF poderás ver e descargar o documento do tema 1

 

 

CINE E IGUALDADE

FICHA DIDÁCTICA EN TERRA DE HOMES

Para facer o ficheiro, fai clic na seguinte icona PDF

Logotipo do tema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 2. PREVENCIÓN CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.

Normativa e lexislación contra a violencia de xénero

 

É moi importante coñecer as medidas de protección que as correspondentes  normativa que lexisla contra a violencia contra as mulleres.

 

Normativa estatal en materia de violencia de xénero

 

LEI ORGÁNICA 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero.

 

Na nosa Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, a violencia contra a muller defínese como “a violencia que, como manifestación da discriminación, da situación de desigualdade e das relacións de poder dos homes sobre as mulleres, é exercida sobre elas por os que son ou foron os seus cónxuxes ou por aqueles que estean ou estiveron vinculados a eles por relacións afectivas similares, aínda que non convivan".

 

 

Como indica a propia Lei no seu inicio “A violencia de xénero non é un problema que afecte ao ámbito privado. Pola contra, maniféstase como o símbolo máis brutal da desigualdade existente na nosa sociedade. Trátase da violencia que se dirixe contra as mulleres polo feito mesmo de ser mulleres, porque son consideradas, polos seus agresores, carentes dos dereitos mínimos de liberdade, respecto e capacidade de decisión”.

A finalidade principal desta lei é previr, sancionar e erradicar esta violencia e prestar asistencia ás súas vítimas.

 

No seu artigo 2 dise como se articulará un conxunto de medidas destinadas a:

 

“Reforzar as medidas de concienciación cidadá para a prevención, dotando aos poderes públicos de instrumentos eficaces no ámbito educativo, social, sanitario, publicitario e mediático”.

 

No seu artigo 4 recóllense os principios e valores do sistema educativo:

 

  • "O sistema educativo español incluirá entre os seus fins a formación no respecto aos dereitos e liberdades fundamentais e na igualdade entre os homes
    e mulleres, así como no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia. Así mesmo, o sistema educativo español incluirá, dentro dos seus principios de calidade, a eliminación dos obstáculos que dificulten a plena igualdade entre homes e mulleres e a formación para a prevención de conflitos e para a súa resolución pacífica”.

 

  • “A Educación Infantil contribuirá a desenvolver a aprendizaxe da infancia na resolución pacífica de conflitos”.

 

No seu artigo 6, relativo á promoción da igualdade, di que:

 

“Co fin de garantir a igualdade efectiva entre homes e mulleres, as administracións educativas velarán por que en todos os materiais educativos se eliminen os estereotipos sexistas ou discriminatorios e que promovan a igualdade de valor entre homes e mulleres”.

No seu artigo 7 relativo á formación inicial e permanente do profesorado, di que:

 

“As administracións educativas adoptarán as medidas necesarias para que nos plans de formación inicial e permanente do profesorado se inclúa unha formación específica en materia de igualdade, co fin de garantir que adquiran os coñecementos e técnicas necesarios que lle permitan:

a) A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais e da igualdade entre homes e mulleres e no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia.

b) A educación en prevención de conflitos e resolución pacífica dos mesmos, en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social.

c) Detección precoz da violencia no ámbito familiar, especialmente contra mulleres e nenos.

d) O fomento de actitudes encamiñadas ao exercicio da igualdade de dereitos e obrigas de mulleres e homes, tanto no ámbito público como privado, e a corresponsabilidade entre eles no ámbito doméstico.

 
No seu artigo 8 relativo á participación nos consellos escolares di que:

 

“Adoptaranse as medidas necesarias para que os Consellos Escolares promovan a adopción de medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. Para os mesmos efectos, o Consello Escolar do Estado velará pola representación do Instituto da Muller e das organizacións que defenden os intereses das mulleres, con implantación en todo o territorio nacional”.

 
No seu artigo 9, relativo á realización da inspección educativa, di que:

 

"Os servizos de inspección educativa velarán polo cumprimento e aplicación dos principios e valores recollidos neste capítulo no sistema educativo destinados a promover a igualdade real entre mulleres e homes".

LOGO ASIGNATURA AL-BAYTAR.PNG
Cartel Proyecto selfie.PNG
En_tierra_de_hombres-520006602-large.jpeg
bottom of page