top of page

Diagnóstico de Igualdade do noso centro

Imos explicar paso a paso como facer o DIAGNÓSTICO do noso centro. Para iso estableceremos TRES TAREFAS para cada trimestre. No primeiro trimestre están relacionados coa realización do DIAGNÓSTICO:

Con motivo da aprobación do Plan Estratéxico de Igualdade de Xénero dos centros educativos non universitarios de Estremadura, foi necesario planificar como realizar unha diagnose con perspectiva de xénero no noso centro e ver a situación da coeducación nel. . Así mesmo, revisouse o Plan, Plans e Programas do Centro e o Plan de Igualdade do Centro en función dos resultados obtidos nel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pinchas no seguinte ficheiro poderás ver un modelo de diagnóstico realizado por min para analizar a situación do centro onde fun profesor responsable do Plan de Igualdade de Xénero en relación coa súa perspectiva de xénero e as conclusións obtidas:

DESCARGA o "Diagnóstico IES EDUARDO JANEIRO.PDF"

Estes son os pasos a seguir para a súa realización e as ideas que teño que ter moi claras para a súa planificación e implementación:

 

No seguinte vídeo podedes ver cada un dos pasos a realizar en cada unha das tres tarefas a realizar no primeiro trimestre :

 

Como debe ser o noso Diagnóstico?

 

 

 

 

 

 

 

 

TRES TAREFAS a realizar:

 

 

CONCLUSIÓNS:

 

- No centro hai unha maior presenza feminina en moitos sectores: profesorado, cargos directivos, coordinadores, AMPA, Consello Escolar, persoal non docente e de servizos, alumnado delegado ou implicado na Biblioteca. No caso do alumnado, hai un maior número de alumnos e moitas máis incidencias en temas de convivencia.

- A linguaxe coeducativa utilízase na sinalización de dependencias e nos documentos do centro, pero cómpre mellorar nas notas informativas ou naquelas zonas comúns onde non se utilice correctamente nos sinais.

- Cabe sinalar que moitos dos documentos do centro están en proceso de revisión por mor da entrada en vigor da nova normativa, polo que se considera oportuno aproveitar a ocasión para introducir neles a perspectiva de xénero, incluído o orzamento do instituto. .

 

- En relación co uso da pista durante o recreo, segue a prevalecer a presenza masculina nela. Sería beneficioso crear xogos e técnicas mixtas que potencien a participación de todos os alumnos por igual.

 

- A maior participación nas actividades, seguimento da educación dos seus fillos, xunta directiva da AMPA e Consello Escolar é das nais. Entre as familias entrevistadas deféndese o concepto de igualdade na educación e que se fomenta na escola, pero é moi significativo observar que todas as entrevistas enviadas foron realizadas por nais ou encargados do seguimento do desenvolvemento educativo dos seus nenos.son maioritariamente eles.

 

- Un aspecto importante a destacar entre o alumnado é que a maior participación na asumición de responsabilidades, na implicación nelas e na obtención das mellores notas recae nas alumnas.

 

- O feito de que sexa o alumnado o que teña un maior número de incidencias en relación ás condutas fai necesario revisar tamén o Plan de Convivencia e introducir a perspectiva de xénero na resolución de conflitos.

 

- En relación á distribución das tarefas domésticas, aínda se observa como prevalecen os roles de xénero, relacionando a nai coa elaboración da comida e o pai co coidado do coche.

- A maioría do profesorado considera fundamental traballar a coeducación no centro, introdúceo na súa labor docente e consideran necesaria a formación nesta materia, non obstante, admiten non empregar unha linguaxe inclusiva, polo que se observa que é necesario. estase impondo con prudencia a nivel escrito, pero non a nivel oral.

- Tamén perciben que os maiores problemas de convivencia céntranse nos rapaces e que as nais asisten ás reunións de titoría, pero é preocupante observar a falta de concienciación do profesorado en relación á invisibilidade das mulleres nos libros de texto.

- Considérase moi positiva a implicación de boa parte do profesorado na planificación da dinámica das súas clases mediante a introdución da educación en valores para visibilizar o respecto e os dereitos do alumnado LGTBIQ.

 

- Resaltar a necesidade de seguir traballando a perspectiva de xénero entre toda a comunidade educativa, para acadar a igualdade real entre homes e mulleres.

PROPOSTAS XERAIS DE INTERVENCIÓN:

 

Respecto ao centro:

- Tratar de promover a Intervención na participación do centro, non só das nais, senón tamén dos pais. Propoñer obradoiros para iso e información a través de reunións de titorías.

 

- En relación coa convivencia, promover a intervención da xefatura de estudos, titores e titores e da persoa responsable do Plan de Igualdade na resolución de conflitos, especialmente cando na infracción entre en xogo a desigualdade entre sexos.

- Potenciar o uso da linguaxe inclusiva, non só a nivel escrito senón tamén a nivel oral. Etiquetas e documentos correctos que aínda non se puxeron en práctica.

 

- En relación co uso da Biblioteca, crear o recuncho coeducativo e fomentar a lectura de libros coeducativos, traballando conxuntamente cos distintos departamentos e co Plan de Igualdade, orientando nesta temática.

 

- Facer o orzamento do centro con perspectiva de xénero. Respecto ao profesorado: - Continuar co Plan de Acción Titorial con Perspectiva de Xénero, dedicando polo menos o 40% das titorías a temas relacionados coa coeducación, nas que o profesorado responsable do PDI, Orientación e dos especialistas en xénero que colaboran o noso Proxecto Educativo en Igualdade.

 

- Romper cos estereotipos de xénero, sobre todo cos que relacionan a idea das alumnas como máis estudosas e pasivas e a dos homes como máis activas e dinámicas. Interesante promover a idea de rapaces estudosos e mozas activas e dinámicas.

 

- Combinar diferentes actividades dos distintos plans e programas, unificando contidos nos mesmos

exercicio.

 

- Orientar ao profesorado e ao alumnado ao comezo do curso no uso da linguaxe inclusiva.

Respecto ao profesorado:

-Continuar co Plan de Acción Titorial con Perspectiva de Xénero, dedicando polo menos o 40% das sesións de titoría a temas relacionados coa coeducación, no que participen activamente o profesorado responsable do PDI, Orientación e especialistas en xénero que colaboran co noso Proxecto Educativo. sobre Igualdade.

 

- Romper cos estereotipos de xénero, sobre todo cos que relacionan a idea das alumnas como máis estudosas e pasivas e a dos homes como máis activas e dinámicas. Interesante promover a idea de rapaces estudosos e mozas activas e dinámicas.

 

- Unir diferentes actividades dos distintos plans e programas, unificando contidos nunha mesma actividade.

 

- Orientar ao profesorado ao comezo do curso no uso da linguaxe inclusiva.

Respecto ao alumnado:

 

- Seguir traballando a coeducación a través do Plan de Acción Titorial con perspectiva de Xénero, de xeito transversal a través de todas as materias, a conmemoración de actos, obradoiros e actividades coeducativas propostas polo PDI e a materia Cambios Sociais e Xénero.

 

- En canto ao uso da pista no recreo, fomentar os xogos cooperativos e os grupos mixtos, distintos daqueles nos que sexa imprescindible o uso do balón.

 

- Utilizar a Xunta de Delegados para tratar temas con perspectiva de xénero que poidan contribuír a mellorar a convivencia do centro.

Respecto ás familias:

- Seguir traballando e mantendo o Proxecto Coeducativo común entre a AMPA e o PDI.

 

- Propoñer obradoiros e accións formativas para educar fillas e fillos en igualdade, en relación co concello.

 

- Potenciar a intervención dos pais na participación do centro.

 

 

DIAGNÓSTICO DO PLAN DE CENTRO CON PERSPECTIVA DE XÉNERO  

IMG_0080.jpg
IMG_0079.jpg
IMG_0082.jpg
IMG_0081.jpg
IMG_0083_edited.jpg
IMG_0084_edited.jpg
IMG_0086_edited.jpg
IMG_0085_edited.jpg
bottom of page